Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA Bęsia Bęsia 24, 11-311 Kolno , powiat olsztyński woj. warmińsko-mazurskie
LKS BKS WARMIANKA Bęsia - OFERTA KLUBU
MENU

 

                     OFERTA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
w formie:

Ø      Popularyzacji dyscyplin sportowych na 
terenie gminy Kolno; letnich i zimowych,
w tym narciarstwa biegowego.
Ø      Promowania gminy, regionu. 
Ø      Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości – szczególnie
wśród młodzieży.
Ø      Aktywne, kulturalne spędzenie czasu 
wolnego
.
 I. Dane na temat organizacji: 
1) pełna nazwa Ludowy Klub Sportowy 
BKS Warmianka Bęsia” w Bęsi
2) forma prawna – ustawa o kulturze fizycznej, 
ustawa „ Prawo o Stowarzyszeniach”, ustawa o
systemie oświaty, działalność statutowa.
3) podstawa prawna - Decyzja nr 1/2007 z dnia 
28 maja 2007r Starosty Olsztyńskiego,
na podstawie,
której Ludowy Klub  Sportowy
BKS Warmianka w Bęsi pod nr 23/2007
zarejestrowany został
w rejestrze klubów
sportowych.
4) NIP 7393636482        REGON  280213339
5) data wpisu lub rejestracji 28.05.2007r 
6) inne dane ewidencyjne  
7) dokładny adres: miejscowość – Bęsia 24, 
11-311 Kolno, gmina  Kolno  powiat Olsztyński

województwo – Warmińsko-Mazurskie
8) tel. Prezesa – 
    e-mail klubu: warmianka-besia3@wp.pl ,
http://warmianka-besia.pl.tl.
9) nazwa banku i numer rachunku  - 
PKO BP S.A. 1 Oddział w Biskupcu
NR 46 1020 3639 0000 8802 0070 5723
10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* 
osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
organizacji pozarządowej (zawierania umów).
Prezes –
Sekretarz – Małgorzata Papierzyńska
Skarbnik – Jacek Markowicz
11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki 
bezpośrednio wykonującej zadanie, na które
organizacja ubiega się o uzyskanie dotacji :
„Ludowy Klub Sportowy BKS Warmianka Bęsia”
Bęsia 24, 11-311 Kolno
12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i
uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)
Prezes –
 13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej)
§ 5 Statutu
-         Popularyzacja piłki nożnej, lekkoatletyki, 
tenisa stołowego, piłki siatkowej, szachów
i innych dziedzin sportu na terenie Bęsi,
gminy Kolno i woj. warmińsko-mazurskiego.
-         Kształtowanie pozytywnych cech charakteru 
i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu.
-        Wychowanie do aktywnego, kulturalnego 
spędzenia wolnego czasu.
14) zakres prowadzonej działalności statutowej: 
Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. 
Na fundusz klubu składają się:
składki członkowskie, darowizny i zapisy,
dotacje na zlecone przez samorząd terytorialny,
dochody z majątku, inne wpływy.
 
 II. Opis zadania 
1. Nazwa zadania:
Ø      Upowszechnianie dyscyplin sportowych 
letnich i zimowych.
Ø      Rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców 
gminy.
Ø      Remont wiejskiego boiska piłkarskiego w Bęsi 
warunków celu spełnienia warunków uzyskania
licencji dopuszczającej boisko do rozgrywek.
Ø      Wybudowanie zadaszeń dla zawodników 
(rezerwowych).
Ø      Zasiew trawy na boisku
Ø      Zaadoptowanie w Centrum Kultury w Bęsi 
pomieszczenia na szatnię – biuro,  wyposażenie
w podstawowy sprzęt.
Ø      Zakup sprzętu sportowego(koszulki, spodenki, 
getry, piłki).
Ø      Organizacja  obozu szkoleniowo-treningowego.
 2. Miejsce wykonywania zadania: 
Ø      Centrum Kultury w Bęsi
Ø      Boisko wiejskie w Bęsi.
Ø      Teren gminy Kolno
 3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:
Ø      9 czerwca 2007r utworzono ( od podstaw) 
sekcje piłkarskie: chłopców i dziewcząt,
która nie posiadają sprzętu do treningów
i rywalizacji sportowych.
Ø      9 czerwca 2007r utworzono ( od podstaw) 
sekcje narciarską, która nie posiada sprzętu.
Ø      18 czerwca 2007r Urząd Gminy w Kolnie 
na okres 5 lat użyczył pomieszczenie w Centrum
Kultury w Bęsi do adopcji na biuro-szatnię klubu.
Ø      25 lipca 2007r Urząd Gminy w Kolnie użyczył 
bezterminowo boisko wiejskie w Bęsi i scedował
na klub wszystkie koszty jego utrzymania.
Boisko tylko w 1/3 powierzchni  porośnięte jest
trawą. Brak ogrodzenia, sanitariatów, wody,
prądu, zadaszeń dla piłkarzy „rezerwowych”.
Ø      Organizacja pierwszego obozu szkoleniowo 
treningowego ( pozyskany do klubu instruktor)
4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania:
Ø      Utworzone (od podstaw) sekcje piłkarskie: 
chłopców i dziewcząt – wyposażyć w podstawowy
sprzęt piłkarsk, jak: piłki, stroje piłkarskie,
sprzęt do treningów: koszulki treningowe,
pachołki, przenośne bramki, szkolenie itp.
          Spełnienie warunków do uzyskania przez boisko
wiejskie w Bęsi – licencji uprawniającej do
 rozgrywek
piłkarskich  przez:
·        Zakup i zasianie na nim trawy, 
prace gospodarcze i pielęgnacyjne,
w tym koszenie – wykonane będą we
własnym zakresie,
·        wybudowanie zadaszeń  dla piłkarzy 
(rezerwowych) w drodze przetargu,
·        wybudowanie, postawienie sanitariatów 
w drodze przetargu,
·        naprawa ogrodzenia – we własnym zakresie,
·        koszty zgłoszenia piłkarzy i drużyn piłkarskich 
dziewcząt i chłopców przystępujących do
rozgrywek, w tym wpisowe, w sezonie
2008/2009, dojazdy na mecze.
Ø      Utworzoną (od podstaw) sekcje narciarską, 
która nie posiada sprzętu – doposażyć w sprzęt
narciarski, - organizacja zimowych biegów
narciarskich – powrót do tradycji
„Biegu Bęsków”.
Ø      Kulturalne aktywne spędzenie czasu wśród 
dorosłych i młodzieży poprzez organizację
imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych,
jak: festyny, turnieje, wspólnie z Centrum
Kultury w Bęsi.
Ø      Wyjazdy na halę sportową – na  terenie gminy 
nie ma hali sportowej. (dojazd ok. 30km)
Ø      Organizacja obozu szkoleniowo treningowego, 
dla większości członków pierwszego w życiu.
      ( pozyskano do klubu instruktora narciarstwa - 
kierownika zgrupowań )
 
 5.   Zarząd i członkowie Klubu działają społecznie
 
6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji 
zadania
Ø      Klub po spełnieniu warunków uzyskania 
licencji boiska piłkarskiego w Bęsi,
po uprzednim dopełnieniu formalności
zgłoszenia piłkarzy, wpłaceniu wpisowego,
ubiegać się będzie o 
możliwość przystąpienia
drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców
do rozgrywek piłkarskich.
Ø      Boisko będzie mogło spełniać rolę boiska 
gminnego.
Ø      Klub promować będzie region i sporty zimowe.
Ø      Organizacja cyklicznych imprez sportowych 
jak min. Turniej Gminny Sołectw,
„ Witaj lato w Bęsi”„ Żegnaj lato w Bęsi”.
Ø      Klub zamierza reaktywować zimową imprezę 
– biegi narciarskie, znaną w skali ogólnokrajowej
pod nazwą „Bieg Bęsków”.
Ø      Zorganizowanie obozu treningowego
-zgrupowania dla młodzieży.
 7. Liczba członków: 47, w tym:  
45  członków zwyczajnych  
2 członków wspierających


8. Zakładane rezultaty realizacji zadania
Promocja miejscowości Bęsia, gminy, regionu.
Częściowo wyremontowanie boiska wiejskiego 
w Bęsi, spełniające warunki licencji
dopuszczającej
do rozgrywania na nim imprez
sportowych.
Szersze możliwości wykorzystania boiska 
wiejskiego w Bęsi do potrzeb gminnych.
Wychowanie młodzieży przez aktywne, 
kulturalne spędzenie wolnego czasu.
Przystąpienie do rozgrywek piłkarskich 
w sezonie 2008/2009
Możliwość zorganizowania pierwszego 
zgrupowania dla sportowców klubu
 
 
Stronę odwiedziło: 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=