Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA Bęsia Bęsia 24, 11-311 Kolno , powiat olsztyński woj. warmińsko-mazurskie
LKS BKS WARMIANKA Bęsia - REGULAMIN RAJDU
MENU

 REGULAMIN  RAJDU


IV Ogólnopolskiego Rodzinnego Rajdu Samochodowego Besia 2011

obchodzony w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przebiegać będzie drogami gmin: Kolno, Bisztynek, Biskupiec 

                                                         woj. Warmińsko-mazurskie

 


 

1.  Wszyscy uczestnicy, którzy zgłosil(zarejestrowali) swój udział w rajdzie winni zgłosić się na miejsce 
     startu – w dniu 28 maja 2011r do godz. 10.30, na Boisku Wiejskim w Bęsi
2.  Start załóg nastąpi ok. godz. 11.30 zgodnie z wylosowaną kolejnością i czas przejazdu nie jest 
     limitowany.
3.   Powrót załóg na metę przewidywany jest ok. godz.16.00
4.  Załogę rajdu stanowi kierowca i pilot na dopuszczonym do ruchu drogowego pojeździe samochodowym, 
     plus dwóch pasażerów. 
5.  Kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie i w razie konieczności okazywać na wniosek
     organizatora stosowne dokumenty wymagane do poruszania się danej kategorii pojazdem po drodze 
     publicznej.
6.  W wyznaczonych sołectwach gminy Kolno Bisztynku, Biskupcu – odbędą się konkursy sprawnościowe
     załóg, a zdobyte w nich punkty potwierdzane będą przez obecnych tam sędziów.
7.  Załogi rajdu po otrzymaniu „Kart drogowych” w trasie:
      - Samodzielnie decydują o dojazdach do poszczególnych sołectw.
      - Lokalizują punkty docelowe-kontrolne.
      - Samodzielnie decydują, kto z członków załogi zalicza konkurs sprawnościowy.
      - Obecny  sędzia punktu kontrolnego potwierdza w karcie drogowej ilości uzyskanych punktów.
8.   Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC/NW – co zostanie sprawdzone 
      przed startem.
9.   Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed startem.
10.  W czasie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a organizator zastrzega
       sobie prawo do przeprowadzenia badania uczestników urządzeniem kontrolno – pomiarowym.
11.  Złamanie powyższego punktu grozi wykluczeniem z rajdu.
12.  Przejazd trasą rajdu odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.
13.  Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego  przestrzegania poleceń podawanych przez osoby
       uprawnione i odpowiedzialne za przebieg rajdu.
14.   Dopuszcza się współdziałanie, oraz wzajemną pomoc między załogami w sytuacjach kryzysowych.
15.   Zabrania się kontaktowania pomiędzy uczestnikami rajdu w celu ustalania trasy przejazdu.
16.   Uczestnicy mają obowiązek nie pozostawiać na trasie rajdu śmieci.
17.   Jakiekolwiek próby niewłaściwego zachowania oraz niezgodnego z przepisami prawa o ruchu
       drogowym   będą karane wykluczeniem z rajdu.
18.  Załoga zobowiązuje się: wypełnić zgłoszenie, „umieścić” na pojeździe numery startowe.
19.  Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu.
20.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania imprezy w stosunku 
       do uczestników rajdu oraz osób trzecich.
21.   Podpisując zgłoszenie uznaje się, że załoga zapoznała się z regulaminem rajdu i zobowiązuje się go
       przestrzegać, jak również stosować się do przepisów ruchu drogowego
22.  Od startujących wymaga się szczególnego poszanowania przyrody
23.  Ze strony organizatora rajd zabezpieczają osoby odpowiedzialne za przebieg rajdu, które 
       są wyposażone w  kamizelki odblaskowe.
24. Zgłoszenia poszczególnych uczestników rajdu  można dokonać 
do dnia 20 maja 2011r  
drogą telefoniczną,
osobiście,
pocztą – adres biura: Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA, Bęsia 24, 11-311 Kolno,
drogą elektroniczną
e-mail: warmianka-besia3@wp.pl 
należy podać dane zgodnie z kartą zgłoszenia.
KARTA ZGŁOSZENIA - POBIERZ (karty zgłoszeniaz roku 2010r są ważne)
25.   Ostateczna lista uczestników zostanie zamknięta w dniu startu. 
26.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w
        przypadkach uzasadnionych (np.warunki atmosferyczne)
27.   Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości uczestników rajdu w zależności od frekwencji
        – o czym decydować będzie kolejność przyjmowanych zgłoszeń.
28.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rajdu.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE        

        1. Przejazd wyznaczonej trasy rajdu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Ruchu   Drogowym” oraz  
   przepisami szczegółowymi.(zapięte pasy bezpieczeństwa i z włączonymi światłami, zachowanie dozwolonej 
   prędkości w obszarach zabudowanych itp.
2.
Do końcowej klasyfikacji nie jest brany pod uwagę czas  przejazdu załóg biorących udział w rajdzie jedynie 
    zaliczenie wszystkich konkursów sprawnościowych w wyznaczonych punktach na terenie miast i  
sołectw

         3.  Każda załoga winna zgłosić się w punkcie kontrolnym do wykonania zadania konkursowego, wyznaczyć
  osobę biorącą w nim udział, potwierdzić jego zaliczenie i ilość zdobytych w nim punktów - uzyskać wpis w 
   karcie drogowej przejazdu, przez sędziego.

         4. Do końcowej klasyfikacji są zliczane punkty zdobyte przez załogi w punktach kontrolnych.

         5. Rajd odbywa się na zasadzie „GRAND PRIX”, gdzie zwycięzcy zostaną wyłonieni po zaliczeniu wszystkich 
    konkurencji w poszczególnych punktach kontrolnych z zadaniami konkursowymi.

         6. Na trasie przejazdu przewidziane są inne zadania np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

         7. W skład każdej załogi winien wchodzić: kierowca i pilot i 2 pasażerów.

         8. W karcie przejazdu należy wpisać dane kierującego i pilota, dane z prawa jazdy kierującego (kategorię 
    i numer prawa jazdy) oraz imię i nazwisko pasażerów.

         9. W wypadku zagubienia się na trasie przejazdu pomocy można uzyskać tel. u Komandora Rajdu

        10. W przypadku jak w pkt. 3 należy w punkcie kontrolnym podać:

·      imię i nazwisko kierującego pojazdem

·      markę i numer rejestracyjny pojazdu,

.      numer startowy

·      imię i nazwisko osoby uczestniczącej w zadaniu sprawnościowym.

      11. Za uzyskanie pomocy jak w pkt. 9 załoga otrzymuje 10 punktów karnych.

      12. Każda załoga ma prawo do wniesienia protestu u Komandora Rajdu    w czasie 15 minut po zakończeniu
             rajdu (zamknięcie list) na piśmie.
      13.  Władnym do rozstrzygania wniesionych protestów  jest Komandor Rajdu po konsultacjach

      14. Decyzje dotyczące wniesionych protestów podjętych przez Komandora Rajdu są ogłaszane ustnie 
             załodze wnoszącej protest, są ostateczne i nie podlegają  zaskarżeniu.

       15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Stronę odwiedziło: 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=